02743-2019-0001

BG-Средище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 344 от дата 15.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000559025

BG325, ПГМСС Н.Й.Вапцаров с.Средище, ул. Добруджа № 80, За: Камен Димитров Неделчев, Виетнам 7560, Средище, Тел.: 08626 2475, E-mail: mss.sr@mail.bg, Факс: 08626 2475

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgmss.weebly.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pgmss-986/..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

доставка на 1 /един/ брой нов колесен трактор за нуждите на ПГМСС НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ - с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, който ще спомага в обучението на учениците на учлището. Минималните изисквания за доставката са посочени в техническата спецификация /Приложение №1/

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на процедурата не предполага разделяне на обособени позиции в обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 134 от 31.10.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02743-2018-0002

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба, може да се подава от всяко заинтересовано лице по реда на чл.197 от ЗОП в десет дневен срок. В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Камен Димитров Неделчев

VIII.2) Длъжност

Директор