Версия за печат

00510-2019-0003

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 1002-25 от дата 15.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: Кънчо Минчев, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.pk.devnya.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Състезателна процедура с договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. б от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Девня чрез договор с гарантиран резултат

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се: 1/ Подмяна на уличните и паркови осветители с нови енергийно-ефективни. При прилагането тази мярка се предвижда подмяната на осветителите със съвременни енергийно ефективни осветителни тела, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за съответния клас улици и паркови площи. Техническите решения на участниците следва да са съобразени със специфичните архитектурни и културни особености на определени участъци на територията на града и/или съществуващите осветители, като не променят техния дизайн. Не е необходимо участниците да се придържат към броя функциониращи осветители, а към това улиците и парковите площи да са осветени съгласно нормативните изисквания, т.е. може да предвидят монтиране на същия брой, на по-малък брой или по-голям брой осветители, стига да се постигне съответната осветеност и реализиране на заложената икономия на енергия. 2/ Съгласно извършения Енергиен одит следва да бъде извършено изграждане/монтаж на нови касети за улично осветление на подходящо място. 3/ Отстраняване на възникнали аварии по захранващата мрежа за срока на Договора. 4/ Енергиен мениджмънт на Системата за осветление на общ. Девня; 5/ Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. При прилагането на тази енергоспестяваща мярка се предвижда новата система за управление която да има минимум функциите, предвидени в техническата спецификация към поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е единен и неделим и разделянето му на обособени позиции е икономически, правно и практически необосновано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1478370 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата състезателна процедура за договаряне се организира и провежда на основание чл. 73, ал. 2, т. 1, б. "б" и на основание чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед прогнозната й стойност и особения характер на предмета й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня