Версия за печат

02711-2019-0003

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 1 от дата 14.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/semena/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка чрез покупка по заявка на семена за посев, посочени по вид /сорт/, разфасовка и количество в техническата спецификация, неразделна част от документацията. Целта на обществената поръчка е доставка на семена за посев за осъществяване на селскостопанската дейност на Държавно Ловно стопанство „Черни Лом“ гр.Попово, чрез която се осигурява голяма част от прехраната на дивеча, стопанисван от него.Доставените семена трябва да са вписани в Европейския каталог за сортовете или Официалната сортова листа на Република България, одобрена от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Същите трябва да отговарят на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал относно производството, опаковането, етикетирането и др. изисквания. Доставените продукти да бъдат в опаковки, разфасовки и общи количества , "или еквивалентно/и" както следва: 1. Семена царевица - висок хибрид към група 420 по FAO да бъде в опаковка и разфасовка от 50 000 бр. семена в 1 бр. /торба , и общо количество за доставка от 60 бр./ торби със семена; 2. Семена царевица – простолинеен хибрид към група 500 по FAO да бъде с общо количество за доставка от 200 кг семена; 3.Семена фуражен грах – общо количество за доставка от 1000 кг; 4.Семена пшеница – общо количество за доставка от 3000 кг. 5.Семена слънчоглед-средно ранен хибрид RM43 да бъде в опаковка от 150000 бр.семена в 1 торба и общо количество за доставка от 10 бр.торби със семена от слънчоглед. Доставките (поръчките) ще се извършват след подадена заявка по електронна поща или телефон от страна на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. Срок на договора: с изчерпване на посоченият от Възложителя финансов ресурс, но не по-късно от 31.12.2018г. Място на изпълнение на доставките: административната сграда на ТП ДЛС ”Черни Лом” с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед естеството на поръчката и сроковете за доставка, относно технологичните срокове посяване на същите и влагане в съответните производства.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 175400 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на "СИДП" ДП - ЦУ и ТП с обща стойност за ДП от 175400.00 лева без ДДС по т.9 от Раздел "Доставки" от Приложение №1 към Заповед № 549/21.12.2018г . на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 549/21.12.2018г . на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор