Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-037.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за Министерството на отбраната“, обособена позиция 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 12-77 от 28.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ-98 ООД, бул. Христо Смирненски № 5, България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Интернет адрес/и:

URL: http://roel-98.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерството на отбраната.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
18146.81 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
18146.81 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Номер на поръчката в РОП: 00210-2017-0015


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иван Пейков Иванов, упълномощен с МЗ № ОХ-664-13.08.2018 г.
VII.2)
Длъжност: директор на дирекция "Отбранителна аквизиция"