Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Кирил Грънчаров, България 1092, София, Тел.: 02 9220638, E-mail: k.grancharov@mod.bg, Факс: 02 9222969

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-033.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД-12-74 от 14.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Ронос“ ООД, бул. „Ал. Стамболийски” № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39, България 1303, София, Тел.: 02 4217727, E-mail: Y.Stefanova@officemarket.bg, Факс: 02 8221900

Интернет адрес/и:

URL: https://www.officemarket.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
110768.46 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Дружестрото посочва причини за недоставените артикули: спрени от производство артикули, както и неналичност на необходимото количество от страна на производителя.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
110214.75 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 11.07 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: На основание чл. 20 от договор № УД 12-74/14.09.2018 г. на изпълнителя е начислена неустойка в размер на 11,07 лева, което е 2 % върху общата стойност от 553,71 лева без ДДС на недоставените артикули, както следва: 1. [КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи листа /бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка. - 52 бр. на стойност 39,00 лева без ДДС; 2. [КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м - 120 бр. на стойност 192,00 лева без ДДС; 3.[КМ-ФЛ -5] Форматирани паус листа А3 90-95 гр. 100 л. в опаковка - 46 бр. на стойност 41,40 лева без ДДС; 4. [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по мин.50 бр. в пакет - 49 бр. на стойност 12,25 лева без ДДС; 5. [КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска - 20 бр. на стойност 12,80 лева без ДДС; 6. [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4 - 20 бр. на стойност 1,40 лева без ДДС; 7. [КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 микрона, мин. 100 бр в опаковка - 222 бр. на стойност 99,90 лева без ДДС; 8. [КМ-Па11] Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 220х235 мм - 153 бр. на стойност 97,92 лева без ДДС; 9. [КМ-Па12] Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 250х140 мм - 26 бр. на стойност 14,04 лева без ДДС; 10. [КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 листа в опаковка - 1 бр. на стойност 21,50 лева без ДДС; 11. [КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -прозрачно, 50 листа в опаковка - 1 бр. на стойност 21,50 лева без ДДС.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иван Пейков Иванов, упълномощен със заповед № ОХ-664/13.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция" в Министерство на отбраната.