Версия за печат

00210-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 08.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695406

BG, Централен орган за покупки, ул. Георги С. Раковски № 102, За: Росица Велкова-Желева - заместник-министър на финансите, България 1040, София, Тел.: 02 98592772, E-mail: cfcu@minfin.bg, Факс: 02 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.minfin.bg/bg/procurement/190.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органите на изпълнителната власт и техни администрации"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение от Централния орган за покупки (ЦОП) за доставки на нерециклирана копирна хартия за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Рамковото споразумение се сключва в съответствие с чл. 81, ал. 2 от ЗОП с 3 (трима) изпълнители, при неопределени всички условия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлага се повторно, след като обособена позиция за доставка на нерециклирана копирна хартия, от поръчката на ЦОП, открита с Решение № РМФ-47/28.08.2018г. е прекратена с Решение № РМФ 60/14.11.2018г.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1 и 2, чл.20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1 т.1, чл.24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т. 1, буква „а” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Откритата процедура ще се проведе електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/ на адрес https://sevop.minfin.bg/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП. Жалба се падава до КЗК с копие до възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владислав Иванов Горанов

VIII.2) Длъжност

Министър на финансите