Версия за печат

00510-2019-0001

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1002-20 от дата 07.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Димитрина Щерева, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/dgo-gorivo-2019.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива та се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя. Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня, които ще се зареждат от колонки на бензиностанции, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, които се намират на територията на община Девня и страната. Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. /Обн. ДВ. бр. 66 от 25 Юли 2003 г./ За всяко МПС и друга техника, посочена от Възложителя следва да бъде издадена карта за безналично плащане, чрез която да се осъществява зареждането с гориво на бензиностанциите на изпълнителя. Издаването на картите и тяхната подмяна, при необходимост, се извършва за сметка на изпълнителя. Картите следва да: - дават право на обслужване/зареждане с гориво на всички бензиностанции на изпълнителя на територията на страната, при непрекъснат режим на работа /24-часово обслужване/; - са без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален месечен лимит на гориво за отделно МПС на възложителя. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляваш Възложителя на "Софийска стокова борса" АД. На осн. чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите. В пар.3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 08.12.2016г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г., е направено изменение на Постановление № 191 на МС от 2016г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП, като приложението към член единствен е изменено с допълване на списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. С оглед размера на прогнозната стойност, а именно 264 000 лева, Възложителят се ползва от правото си по чл. 20, ал. 9 от ЗОП да възлага настоящата поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, а именно - договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

В конкретния случай Възложителят се ползва от изключението по чл. 64,ал. 1, предл. второ от ППЗОП и в настоящото решение за откриване на процедурата не посочва конкретните лица, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. Възложителят се ползва и от изключението, посочено в чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и не прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, а именно да одобрява покана за участие и да я изпраща на лицата по ал. 3.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок, от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня