Версия за печат

01666-2018-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, Черни връх № 45, За: Людмила Чудилова, България 1407, София, Тел.: 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-92 от 28.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2018-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-6201 от 06.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Промет- България ЕООД, жк. Света Троица, България 1231, София, Тел.: 02 9349820, E-mail: prometbulgaria@gmail.com, Факс: 02 9982670

Интернет адрес/и:

URL: www.safe-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на офис и кухненско оборудване по обособена позиция № 1 "Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

20

ІII.7) Стойност, посочена в договора
47220 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
47220 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, упълномощен за възложител със заповед З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС