Версия за печат

02317-2018-0003

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер ***7 от дата 21.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД/, ул.Димитър Петков №3, За: инж. Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601610;0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти – ценови оферти по номенклатурни единици; Обособена позиция №2 – Медицински изделия – превързочни изделия - – ценови оферти по обособена позиция; Обособена позиция №3 – Медицински изделия – убождащи и режещи - – ценови оферти по обособена позиция; Обособена позиция №4 – Медицински изделия – хирургични игли и конци - – ценови оферти по обособена позиция; Обособена позиция №5 – Медицински изделия – консумативи ЕКГ апарати - – ценови оферти по обособена позиция; Обособена позиция №6 – Медицински изделия – предпазни изделия и мед.облекло – ценови оферти по обособена позиция; Обособена позиция №7 – Медицински изделия – други – ценови оферти по номенклатурни единици; Обособена позиция №8 – Дезинфектанти – ценови оферти по номенклатурни единици.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23372.88 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител