Версия за печат

02538-2018-0026

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОПИ-1412 от дата 21.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-na-dogovarjane-bez-predvaritelno-obj-198.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка включва доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България. Общото прогнозно количество гориво – газьол (EN 590) с тегловно съдържание на сяра до 0,001 % е 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин) литра, разпределено съответно за следните структурни звена на ПРБ: 1. Учебна база на Прокуратурата на Република България – Батак адрес: гр. Батак, местност „Цигов Чарк“ – 39 000 (тридесет и девет хиляди) литра. 2. Учебен център на Прокуратурата на Република България – „Трендафила“ адрес: гр. София – природен парк „Витоша“, УЦ „Трендафила“ – 16 000 (шестнадесет хиляди) литра. 3.Учебна база на Прокуратурата на Република България – ПД „Изгрев“ адрес: гр. Бяла – 1 000 (хиляда) литра. 4. Учебна база на Прокуратурата на Република България – к.к. „Боровец“, община Самоков – 9 000 (девет хиляди) литра. 5. Обект – Велинград , с адрес: гр. Велинград, ул. „Пушкин“ 2 – 500 (петстотин) литра. Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем или да заяви по-голям обем гориво, за част от структурните звена на ПРБ в рамките на общата прогнозна стойност.Изисквания към доставката: Доставките до посочените по-горе места ще бъдат не повече от 3 (три) за периода на договора за всеки отделен обект. Доставката на гориво за отопление следва да се извършва в съответствие с нормативните изисквания по отношение на осъществяване на дейността. За всяка доставка следва да се представят следните документи: • Нареждане за експедиция за гориво; • Декларация за съответствие по чл. 10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условия, ред и начин на техния контрол; • Акцизен данъчен документ; • Товарителница; За всяка доставка страните съставят и подписват приемо–предавателен протокол, в съответствие с показанията на разходомера на превозното средство, с което се доставя заявеното количество. Качеството на предложеното гориво трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство - Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; обнародвана в ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 октомври 2014г.). Срок за изпълнение на поръчката: Всяка доставка на гориво за отопление се осъществява в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на приемане на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявките ще се подават по електронен път, факс или на хартиен носител или чрез комбинация от тези средства. Участникът, определен за изпълнител осигурява възможност за приемане на заявки всеки работен ден. Доставката по конкретна заявка се извършва в предварително определен ден и час и се предава на определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално-отговорно лице.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не следва да се разделя на обособени позиции, тъй като предметът й включва еднородни доставки - гориво за отопление

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 110000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.79, ал.1, т.4, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, поради наличие на изключителни обстоятелства и необходимост от неотложно възлагане на поръчката. В резултат на проведена открита процедура през 2016 г., между Прокуратура на Република България (ПРБ) и „ДМВ“ ЕООД е сключен Договор № 126/30.11.2016 г. по обособена позиция № 2 с предмет доставка на гориво за отопление за нуждите на ПРБ. На 29.11.2018 г., ПРБ, чрез служител определен за контрол по изпълнението на договора, подава до „ДМВ“ ЕООД заявки за доставка на гориво за отопление за обекти на ПРБ. Съгласно условията на Договор № 126/30.11.2016 г., срокът на доставка изтича на 05.12.2018 г. Доставките не са изпълнени до изтичане на крайния срок. На 17.12.2018г., ПРБ получава по електронна поща писмо с вх. № 4481, с което управителят на „ДМВ“ ЕООД уведомява за невъзможност за по-нататъшно изпълнение на Договор № 126/30.11.2016 г. от страна на дружеството, за неизвестен период от време. Като причина възпрепятстваща изпълнението на договорните задължения е посочено обстоятелството, че върху складовете на дружеството са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК, във връзка с извършване на проверка от Агенция „Митници“, а именно запечатване на складовете на дружеството в гр. Мартен и гр. Враца. Посоченото се потвърждава с писмо, получено от ПРБ на 19.12.2018 г. Към датата на откриване на процедурата, предвид зимния сезон, е налице спешна необходимост от доставка на гориво за нуждите на Учебна база на Прокуратурата на Република България – Батак, гр. Батак, местност „Цигов Чарк“, Учебен център на Прокуратурата на Република България – „Трендафила“, гр. София – природен парк „Витоша“, Учебна база на Прокуратурата на Република България – ПД „Изгрев“, гр. Бяла, Учебна база на Прокуратурата на Република България – к.к. „Боровец“, община Самоков и структурно звено с адрес: гр. Велинград, ул. „Пушкин“ 2. Горивото е необходимо за отопление или за обезпечаване дейността на дизелагрегати. Отделно от това за работата на дизел агрегатите, осигуряващи аварийно електрозахранване е задължително изискване да се поддържа запас от гориво за 12 денонощия. В посочените обекти на ПРБ няма алтернативен метод за трайно отопление на сградите или за друг вид аварийно електрозахранване. Преустановяване на доставката на гориво за обектите на ПРБ и прекратяване на отоплението чрез ползваните локални системи на котли с нафтови горелки, носи риск от замръзване и повреда на отоплителните системи /предвид очакваните ниски температури/. Това би довело до съществени проблеми и неблагоприятни последици за сградния фонд на ПРБ, както и до преустановяване на дейността на магистратите и служителите в засегнатите сгради. Предвид гореизложеното за ПРБ са налице изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, предвид отрицателните температури през зимния сезон, както и да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя, възпрепятствайки провеждането на предстоящи ежегодни обучения, семинари и др. мероприятия целящи повишаване на квалификацията на магистрати и съдебни служители в съдебната система. С оглед възникналата ситуация и предвид спешността от осигуряване на доставчик на гориво за отопление, не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. С цел минимизиране на разхода на гориво в ПРБ е взето решение УБ „Цигов чарк“, гр. Батак, и ПД „Изгрев“, гр. Бяла, да бъдат временно затворени за почиващи за краткотраен отдих и учебни мероприятия с професионално-квалификационна насоченост, за периода 07.01. – 25.01.2019 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

За лицето, на което ще бъде възложена поръчката не трябва да са налице основанията по чл.54,ал.1, от ЗОП и/или да е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл.по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и/или да е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ. Начин на формиране на цени на горивата при изпълнение на сключените договори за обществена поръчка: Възложителят заплаща на участника, определен за изпълнител, с когото сключи договор за обществена поръчка определената цена за 1 000 литра гориво, на която търгува участникът, към датата на подаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на конкретната заявка. Всички разходи, свързани с доставката на заявеното гориво за отопление, включително транспортни такива са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорът се сключва за срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойността на договора, преди изтичане на срока му, съобразно прогнозните количества. На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5, бук. "а" от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването настоящото решение за провеждане на процедурата договаряне без предварително обявление.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска – Горанова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на Администрация на главния прокурор /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-456/18.12.2018 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/