Версия за печат

00164-2018-0055

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии


Решение номер 168 от дата 19.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG342, Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий” № 3, За: инж. Зорница Батева, Ватикана 1092, София, Тел.: 0359 29220749, E-mail: z.bateva@mod.bg, Факс: 0359 29880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mod.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и авторски надзор за Проект 3PL31002 – Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3. Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 – Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на обществената поръчка представлява инвестиционно проектиране за обект със самостоятелно експлоатационно предназначение, което е необходимо да се извърши от квалифициран проектантски екип, сформиран и координиран в единна организация, поради което не е подходящо разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 730000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е на стойност по чл. 20, ал. 1, т.1 от ЗОП, поради което е налице възможност да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за обществени поръчки чрез открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността и прозрачността на възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА