Версия за печат

01158-2018-0027

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер РД-09-102 от дата 17.12.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, За: Надежда Терзийска - ръководител отдел Финансов, дирекция АФИО, България 1574, гр. София, Тел.: 02 8079999; 02 8079968, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/268.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел застраховане на имущество на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включващо Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“; Застраховка „Обща гражданска отговорност“; Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“, Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“; Групова Застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието. Подлежащите на застраховане обекти/лица по съответните обособени позиции са изчерпателно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2) към документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 340000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 за обществени поръчки с обект доставка или услуга, включително и услугите по Приложение 2, имащи прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Определената от възложителя прогнозна стойност (340 000 лв. без ДДС) не надвишава прага по 20, ал. 1, т. 3, б. б) от ЗОП, поради което провежданата процедура е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават съгл. чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор