Версия за печат

02711-2018-0152

BG-с. Венец:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОП-2018-8-1 от дата 10.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG333, ТП Държавно ловно стопанство Паламара, ул. Кирил и Методий 17, За: адв. Снежка Иванова, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/dostavka-na-gumi-mps-2019/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл. 165 и чл.174 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката не дава възможност за разделяне на настоящата поръчка на позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 147240 PLN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ЦУ И ТП посочени съгласно т. 2 на Раздел I "Доставки" и съгласно т.21 на Рздел ІІ "Услуги" на Приложение 1 към Заповед 467/ 19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП Шумен;


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 - публично съзтезание когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 70 000 лв. до 264 033 лв. Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл.20, ал.2, т.2 във вр. С чл.176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание от ЗОП. Прогнозната стойност на предмета на настоящата обществена поръчка общо за СИДП ДП Шумен попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2.,т.2 от ЗОП Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие публично състезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Севен Ердинч Башлъ

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДЛС Паламара