01915-2018-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер РД-ПР-10 от дата 07.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Врабча № 23, За: Даниела Кунева, България 1000, София, Тел.: 02 9855559, E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За изпълнение на поръчката и съответно за постигане на поставените цели и очаквани резултати се предвижда да бъдат изпълнени следните основни дейности. Дейността ще бъде изпълнена чрез изработване на следните мултимедийни формати: Дейност 1. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя имиджов видеоклип с продължителност 45 секунди и три различни кратки времеви версии (17, 22 и 32 секунди), с цел адаптивността му според възможностите за излъчване. Имиджовият видеоклип следва да представя общо България като инвестиционна дестинация и БАИ като орган, отговарящ за работата и комуникацията от страна на държавата с потенциални инвеститори; Дейност 2. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 3 /три/ броя рекламни секторни видеоклипа с продължителност 30-45 секунди, както и кратки версии на трите видеоклипа, съответно 17 и 22секунди. Всеки от клиповете следва да представя различен сектор от икономиката, в който е налице потенциал за развитие и инвестиции. Конкретните сектори и изискванията относно основното съдържание на клиповете ще бъде предоставено от възложителя след подписване на договора; Дейност 3. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 4 /четири/ броя информационни филми за приоритетни сектори за привличане на инвеститори с продължителност 30 минути всеки. Всеки от филмите следва да представя различен сектор от икономиката, който е сред приоритетните за България, и за които се цели привличане на максимален брой и обем инвестиции и съответно развитие. Конкретните сектори и изискванията относно основното съдържание на филмите ще бъде предоставено от възложителя след подписване на договора; Дейност 4. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 13 /тринадесет/ броя анимирани банери за онлайн промотиране на международни събития. Банерите следва да са изработени с адаптивен дизайн и да позволяват публикуването им в различен размер на различни онлайн платформи, в съответствие с нуждите на възложителя. Темите и конкретните изисквания за размер, формат и съдържание на всеки от банерите ще бъдат предоставени от възложителя след подписване на договора; Дейност 5. Тиражиране на мултимедийни продукти на флаш памети – 2 000 броя. Всички изработен в изпълнение на настоящата поръчка мултимедийни продукти следва да бъдат предоставени във формат/и, позволяващи копирането им и записването им на електронни носители. След получаване на конкретни указания от Възложителя, Изпълнителят следва да има готовност да запише и предостави на Възложителя до 2 000 /две хиляди/ флаш памети, на които са записани част или всички от изготвените мултимедийни продукти. Конкретните изисквания към броя и съдържанието на отделните комплекти флаш памети ще бъдат предоставени от възложителя на изпълнителя след подписване на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP002-2.006-0002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за Възложителя. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимносвързани и взаимнозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена последователност. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните дейности, включени в предмета на поръчката, за което се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант за минимизиране на риска от недостатъчната координация между различни изпълнители, което от своя страна би доведело до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 731200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. б от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264 000 лева без ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т 1-11 на ЗОП процедури. В настоящия случай прогнозната стойност е по-висока от нормативно определеният праг, безспорно е на лице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за открита процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции