Версия за печат

01915-2018-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

41. Социология


Решение номер РД-ПР-09 от дата 07.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Аксаков № 31, За: Даниела Кунева, България 1000, София, Тел.: 02 9855559, E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За изпълнение на поръчката и съответно за постигане на поставените цели и очаквани резултати се предвижда да бъдат изпълнени две основни дейности, както следва: I. Основна дейност 1: Извършване на анализ на състоянието на средно и високотехнологичните сектори в България и разработване на Програма за привличане на инвеститори, включваща следните дейности: Дейност 1: Бенчмаркинг на пазара на изследваните средно и високотехнологични сектори; Дейност 2: Анализ на нагласите на водещи компании за навлизане на българския пазар; Дейност 3: Анализ на възможностите на България за привличане на ПЧИ в средно- и високотехнологични сектори – капацитет, работна сила, правна уредба; Резултати от изпълнението на Основна дейност 1: 1. Повишено качеството на обслужване на настоящи и потенциални инвеститори чрез предоставена актуална информация; 2. Изготвени 3 анализа за състоянието на средно и високотехнологичните сектори и една Програма за привличане на инвеститори. II. Основна дейност 2: Извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България, включваща следните услуги: Дейност 1: Анализ на функционалната специализация на избрани средно и високотехнологични сектори в България по теми; Дейност 2: Анализ на основните фактори и движещи сили за промяна, определящи бъдещите тенденции в развитието на целевите сектори; Резултати от изпълнението на Основна дейност 2: 1. Повишено качеството на обслужване на настоящи и потенциални инвеститори чрез предоставена актуална информация; 2. Извършени по 3 различни секторни проучвания за 2018, 2019 и 2020 г., за трите основни сектора, определени като такива с висок потенциал – общо 9 броя. Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори е България“;

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за Възложителя. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимносвързани и взаимнозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена последователност. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните дейности, включени в предмета на поръчката, за което се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант за минимизиране на риска от недостатъчната координация между различни изпълнители, което от своя страна би доведело до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 750000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е по-висок от нормативно определения праг. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции