Версия за печат

00104-2018-0016

BG-Мадан:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 39 от дата 06.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, община Мадан, ул. „Обединение“ № 14, За: инж. Мартин Моллов – Директор на Дирекция Специализирана администрация., България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madan@gmail.com, Факс: 0308 98277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.madan.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан” в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на Обектите в експлоатация, които са както следва; 1) Обект: "Водоснабдяване на с. Бориново - ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м ". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 43 от 29.09.2016 г. 2) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“, до съществуваща Помпена станция, напорен водопровод от Помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 45 от 29.09.2016 г. 3) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Поление“, землище на с. Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в махала Камберовска". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 44 от 29.09.2016 г. 4) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чурка”. Строежа е II категория, съгласно Разрешение за строеж № 47 от 29.09.2016 г. 5) Обект: „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с. Ловци ". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 48 от 29.09.2016 г 6) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.Средногорци, община Мадан (ул. Изгрев, ул. П. Р. Славейков и ул.Еделвайс) - Вътрешна водопроводна мрежа с. Средногорци”. Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 46 от 29.09.2016 г. 7) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина - втори етап“ - с. Върбина„. Строежа е II категория, съгласно Разрешение за строеж № 5 от 27.01.2014 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д-5-2 от 30.09.2016 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка е във връзка с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”, и ще се финансира чрез безвъзмездна финансова помощ, по сключен договор № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 между Община Мадан и ДФ „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай, не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, предвид обстоятелството, че: Предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, в съответствие с таблицата за одобрени инвестиционни разходи/дейности към подписания Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. с рег. №21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г., за изпълнение на проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”, респективно не е удачно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 56952.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно сключеният договор № 21/07/2/0/00609/11.10.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДПБФП) по ПРСР 2014-2020, предвидения финансов ресурс, за упражняване на независим надзор по време на строителни дейности, във връзка с изпълнение на проект: „Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан ” e в размер на 56 952,10 лв., без ДДС. Вземайки предвид, от една страна, датата на подписване на ДПБФП, определяща момента на възникване на необходимостта от провеждане на обществената поръчка, като съществен елемент при определяне на реда за възлагането и, от друга страна еднаквостта и сходството на възлаганите дейности и предварително планираните потребности, както и прогнозната стойност за изпълнение на горецитирания предмет, съставляващ „услуга” по упражняване на строителен надзор по време на строителство, отчитайки и стойността на идентични и сходни с предмета на поръчката услуги при условията на ЗОП, поръчката попада в праговете на чл. 20, ал. 1, т.1 б.“б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и община Мадан ще я възложи на основание чл. 18, ал. 1, т.1от ЗОП, а именно чрез „открита процедура”. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и стойността на поръчката, поради което, не са налице условия и ред за възлагане на обществената поръчка на друго основание, приложимо за публични възложители по ЗОП, каквато е община Мадан. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура” по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура, чрез „открита процедура”, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци! ПРСР2014-2020г., респективно подписания Договор № 21/07/2/0/00609/11.10.2018г., по който община Мадан е Ползвател на помощта, са свързани с конкретни правила и изисквания, които към настоящия момент, не са напълно съвместими със спецификата на ФИДИК, съответно стандартизираните образци, посочени в Заповед № ЗМФ-827 от 04.09.2018г. на Министъра на финансите, които са публикувани на страницата на АОП, не са напълно приложими за използване в настоящата обществена поръчка, предвид нейното естество и на основание чл. 231,ал.2 от ЗОП, Възложителят няма да ги прилага. В Документацията за участие, са представени подробни мотиви! 2. Изисквания за лично състояние на участниците: - За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОПИ. - При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. - Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. - Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно, в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаването на решението за определяне на изпълнител; 3. получаването на решението за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите по чл.197, ал.1, т.1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, кандидат или участник в процедурата. Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявената процедура, могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Фахри Адемов Молайсенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Мадан