Версия за печат

02711-2018-0118

BG-Търговище:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, Териториално поделение ДГС Търговище гр. Търговище към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Цар Освободител №22, За: Александър Керманов, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg/ps4/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 184 от 01.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2018-0118
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, съгласно Техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 47 от 26.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG334, ЕТ Лито син – Христо Христов, бул. 29-ти януари № 6, България 7700, Търговище, Тел.: 0888 840470, E-mail: lito_sin@abv.bg, Факс: 060 162692

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на мебелировка с включен монтаж за административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.11.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9884 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стела Иванова Атанасова
VII.2)
Длъжност: Директор