Версия за печат

00022-2018-0014

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер А-2110 от дата 04.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: Дора Младенова - гл. инспектор в дирекция СБСКЕ, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20328, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 03316 5156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград. Отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. При необходимост и след заявка от Възложителя, Изпълнителят следва да извърши услуга по почистване на нерегламентирани замърсявания и дезинфекция на съдовете за отпадъци по график, съвпадащ с графика на събиране и транспортиране, след получаване на Възлагателно писмо.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като дейностите предмет на поръчката са взаимосвързани.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1161207 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в праговете по чл.20, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП, поради което приложимата процедура е "открита процедура" по чл.18, ал.1,т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1161207.00 лева /един милион сто шестдесет и една хиляди двеста и седем лева/ без включен ДДС, от които прогнозна стойност, определена съгласно чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП – 1 061207.00 лева /един милион шестдесет и една хиляди двеста и седем лева/ без включен ДДС и 100 000.00 лева /сто хиляди лева/ без включен ДДС, предвидени за възлагане на събиране и транспортиране на допълнително до 150 броя съдове и/или при необходимост от възлагане на дезинфекция на съдовете и почистване на нерегламентирани замърсявания като опция, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петър Димов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Общината - оправомощен със Заповед № А-2074/29.11.2018 год. на Кмета на Община Асеновград