Версия за печат

00575-2016-0006

BG-Раковски:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПЗ - 27 от 03.12.2018 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски и Лилияна Шопова - Гл. експерт Екология, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 4930, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: гр. Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

II.3) Кратко описание на поръчката

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по оказване на техническа помощ
Услуги, свързани с анализи
Услуги по изследване на общественото мнение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОПЗ - 7 от 14.04.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00575-2016-0006

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-728999
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 575-2016-6
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

От УО на ОПОС 2014-2020г. са постъпили две поредни писма съответно с изх. № 08-00-2037/25.11.2016г. и изх. № 08-00-343/12.04.2018г., с които Община Раковски получава два последователни отказа за реализиране на поръчката. Мотивите на управлавящия орган са, че Проектното предложение не отговаря на критериите за избор на проекти по процедурата, тъй като последното само частично ги покрива. В Заповед № РД-ОП-36/11.04.2016г. на УО на ОПОС 2014-2020г. е написано, че кандидатът два пъти поред не е представил изискани документи при условията и по реда на чл. 18 от "Правила за оценяване на проектните предложения по процедура "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци". Горецитираната заповед е изпратена на Възложителя с писмо на ОПОС с изх. № 08-00-343/12.04.2018г. На юриста е сведена информация досежно последния (втори) отказ на дата 03.12.2018г., поради което последният подава настоящото решение своевременно.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.12.2018 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски