Версия за печат

01666-2018-0010

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

67. Туризъм


Решение номер ФС-18-113 от дата 26.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх 45, За: Иван Кръстев, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dans.int/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Провеждането на обществената поръчка е необходимо с оглед обезпечаване на част от дейностите по два от проектите по Фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС) - BG65ISNP001-6.006-0002 и BG65ISNP001-6.006-0004, за чието изпълнение Агенцията сключи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2017 г. Освен това в прогнозната стойност на обществената поръчка са включени и проекти, с които ДАНС възнамерява да кандидатства за финансиране през 2018 г. и 2019 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като обхватът й включва последователно и системно извършване на взаимно обвързани дейности с краен резултат осигуряване на превоз по въздух и хотелско настаняване на служители и други съпътстващи услуги. Възлагането на поръчката като комплексна изключва негативния ефект от разделяне на отговорностите между различните изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 554000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в праговете по чл. 20, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗОП. В тази връзка и на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура. С оглед посочената правна възможност, възложителят избира провеждането на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на ДАНС, упълномощен за възложител със Заповед рег. № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС