Версия за печат

00164-2015-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 160 от 29.11.2018 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Дякон Игнатий № 3, За: В. Щерев, България 1092, София, Тел.: 02 9220688, E-mail: v.sterev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти и напитки.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за военните формирования от състава на Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА „ВКВПД) за период от три години, разделени на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София. Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна. Обособена позиция № 4 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 5 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 6 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 8 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София. Обособена позиция № 10 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 11 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна. Обособена позиция № 12 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 13 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 14 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 15 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 16 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 99 от 17.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-683130
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 161 - 294659 от 21.08.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 164-2015-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

периодично индикативно обявление

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

683130

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.08.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Видно от Споразумение № УД-05-7/06.04.2015г. (приложение към На основание чл. 8, ал. 6 от ЗОП със Споразумение № УД-05-7/06.04.2015г., подписано между Министерството на отбраната, Командващия на СКС, Командира на Сухопътните войски, Командира на ВВС, Командира на ВМС и Изпълнителния директор на ИА „ВКиВПД“, Министърът на отбраната е упълномощен да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и напитки“ за срок от три години. Видно от Споразумението, доставката на хранителни продукти касае всички военни формирования и бази на ИА „ВКиВПД“. Съгласно нормативното изменение и допълнение с Държавен вестник бр. 98 от 2016 г. на чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Бригада "Специални сили" са юридически лица на бюджетна издръжка. Липсата на Бригада "Специални сили" в Споразумението не дава възможност да се достави храна за това юридическо лице, което преди това е било в състава на Сухопътните войски. Това изменение в нормативната уредба на ЗОВСРБ автоматично води до промяна потребността за СВ, както и изключва възможността да се доставят продукти и напитки на Бригада "Специални сили", имаща такава потребност. Развитието и реорганизирането на Въоръжените сили се извършва съгласно „План за развитие на въоръжените сили 2020”, приет с Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г. и изменен с ПМС № 182/18.07.2016 г. По - важните реорганизации на Въоръжените сили от План 2020 -Формиране на управление на Бригадно командване в Благоевград, Реорганизиране на Центъра за подготовка на специалисти – Сливен, Реорганизиране на Базата за съхранение на въоръжение и техника – Шумен, Реорганизиране на алпийския батальон в Смолян в алпийски полк, Формиране на механизиран батальон във Враца. Това води до промяна на обхвата, броя и районирането на военнослужещите, които получават безплатна храна и напитки съгласно условията на чл. 224, ал. 1 от ЗОВССРБ, както и промяна на количествата, а от там и финансовите измерения за отделните обособени позиции и видовете Въоръжени сили. След промени на чл. 224, ал.1, т.3 от ЗОВСРБ, не съществува правна възможност за изплащане на левова равностойност на полагащата се безплатна храна при занятия, учения, тренировки и лагери. Тази редакция на закона променя обхвата на правоимащите за осигуряване на безплатна храна в МО. Създава се задължение за осигуряване на храна в натура при посочените случаи. В МО е предвидено да се разшири обхвата на правоимащите при осигуряване на безплатна храна, като се включат и обучаващите се по чл. 59, ал.3, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, съгласно който българските граждани, сключили договори за обучение в начална и/или специална военна подготовка, се хранят при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. В МО е предвидено да се разшири обхвата на правоимащите при осигуряване на безплатна храна, като се включат и обучаващите се по чл. 59, ал.3, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Във становище от 15.11.2018 г. относно обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти и напитки" ИА „ВКиВПД“ посочват че: Заетостта на хотелите и почивните бази, управлявани от ИА „ВКиВПД“ за 2017 г. се е повишила с 5,83 %, спрямо 2016 г. През 2016 г. в обектите на ИА ВКВПД са реализирани 232 845 броя нощувки, а през 2017 г. – 246 411 броя нощувки. За деветмесечието на 2018 г., общият брой реализирани нощувки в обектите на Агенцията са 226 875 броя. Очакванията са за повишаване на заетостта през 2018 г., спрямо 2017 г. с приблизително 2 %. В периода от обявяване на процедурата до настоящия момент е настъпило изменение и в нормативната база, касаеща безопасността на храните. продължава в раздел VI - Друга информация

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София. Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна. Обособена позиция № 4 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 5 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 6 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 8 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София. Обособена позиция № 10 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 11 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна. Обособена позиция № 12 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 13 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 14 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 15 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 16 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В периода от обявяване на процедурата до настоящия момент е настъпило изменение и в нормативната база, касаеща безопасността на храните. От 05.02.2016 г. е в сила нова Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, допълнена с ДВ, бр. 51 от 19 Юни 2018 г. Мерките, които са заложени в нормативния акт по същество имат характер и на действия насочени срещу „двойния стандарт на храните“, тъй като допринасят за ясното разграничаване на имитиращите от млечните продукти, както в процеса на производството, така и при предлагането им на клиента, което не е могло да бъде предвидено при изготвянето на документацията за настоящата обществена поръчка, а е от съществена важност за качеството на хранителните продукти, които ще се доставят в почивните бази и хотели. „Храненето” е основна туристическа услуга, предлагана в хотелите и почивните бази и ИА ВКВПД не би могла да прави компромис с качеството, предвид това, че се осигурява както отдихът и възстановяването на военнослужещите, цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА, така и на външни за системата на МО лица. Всички описани промени в нормативната база, както и обстоятелства относно реорганизирането, прерайонирането, разширяването и формирането на нови военни формирования, включването на Бригада "Специални сили" към Споразумение № УД-05-7/06.04.2015г. водят до промяна на обхвата, броя и районирането на военнослужещите (съответно на обособените позиции), които получават безплатна храна и напитки съгласно условията на чл. 224, ал. 1 от ЗОВССРБ, промяна на обхвата, броя и районирането на военнослужещите, нов количествен разчет за необходимите хранителни продукти и напитки за обектите на ИА ВКВПД и формированията на видовете Въоръжени сили, промяна на планираните финансови средства и осигуряването на нови такива, както и наложителни промени в Споразумение № УД-05-7/06.04.2015г. и документацията на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки”. Количествата и разчетите на финансовите средства за доставяните хранителни продукти са извършвани в края на 2014 г. За изминалия период - повече от 3 години от изготвяне на разчетите относно необходимиите финансовите средства, поради инфлация е настъпило повишаване на цените на хранителните продукти. Съгласно НСИ, инфлацията за периода 01. 2015 г. – 10.2018 г. е над 2.5 %, което води и до планиране и осигуряване на допълнителен сериозен финансов ресурс, имайки предвид срока на изпълнение и прогнозната стойност на поръчката. В тази връзка: Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП (отм.) – „Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди“.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.11.2018 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Дончев Каракачанов
Длъжност: Министър на отбраната на Република България