Версия за печат

00164-2018-0048

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 155 от дата 22.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Зорница Батева, България 1092, София, Тел.: 0359 29220749, E-mail: z.bateva@mod.bg, Факс: 0359 029880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/2-NSIP-2018-P.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и авторски надзор за Проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е проектиране и авторски надзор, включващ следните дейности: 1. Изработване на две Сметки за оценка на разходите тип „Б“ (Туре B Cost Estimate, TBCE) за ремонт на три хранилища с обща площ 1200 м2 с ползвател военно формирование 22 780 – Долно Камарци и ремонт на осем хранилища с обща площ от 1600 м2 с ползвател военно формирование 26 690 – Павликени в съответствие с Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти за летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests for Funds for Airfields Projects Technical Guidance). 2. Изработване на два инвестиционни проекта във фаза „работен проект” и подробни количествено-стойностни сметки съгласно Заданията за проектиране (Приложение №8.1 и Приложение №8.2) и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приети критерии и стандарти на НАТО. 3. Защита на Сметките за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) и на инвестиционните проекти при възникнали въпроси, в това число и пред органи на НАТО. 4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проектите в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове към него. Обхватът на проектирането е съгласно заданията за проектиране - Приложения №№ 8.1 и 8.2 от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Инвестиционния проект представлява проект на НАТО и обхваща няколко подобекта, които е необходимо да бъдат проектирани еднотипно и едновременно със съответните врзъки между тях и съгласно изискванията на заданията за проектиране, заради което е неприложимо разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 260000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е на стойност по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, което определя поръчката да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за обществените поръчки чрез процедура "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0997 Pre-positioning „Препозициониране на формированията“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурносттаи се изпълняв на територията на Република България в складови райони с ползватели в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени. Финансирането е изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА