Версия за печат

02711-2018-0148

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 261 от дата 21.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, Териториално поделение ДГС Търговище гр. Търговище към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Цар Освободитет № 22, За: Александър Керманов, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е„Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище”. Целта на обществената поръчка е доставка чрез закупуване на торове за селскостопанската дейност на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, които да отговарят на поставените изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация". Доставените продукти следва да са в съответствие с "Техническата спецификация" и да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Еврпейския парламент и на Ствета от 13 октомври 2003 г. "или еквивалентно/и" относно торовете. Доставените продукти да бъдат в опаковки, разфасовки и общи количества както следва: 1. Троен суперфосфат да бъде в опаковки, разфасовки и количества: - двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 1 000 кг; 2. Амониевият нитрат да бъде в опаковки, разфасовки и количества: - двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 2 000 кг; 3. Калиев сулфат да бъде в опаковки, разфасовки и количества: - двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 1 000 кг.; 4. Водоразтворим N-P-K да бъде в опаковки, разфасовки и количества: - двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг или 25 кг.и общо количество за доставка от 500 кг. Доставките ( поръчките) да се извършват след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. Срок на договора: до извършване на доставките или не по-късно от 31.12.2019 г., което събитие настъпи по-рано. Място на изпълнение: Доставките предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят до Горски разсадник „Баячево“ в обсега на дейност на ТП “ДГС Търговище” с адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, с. Баячево.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и качество на изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 136700 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2018 г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 136 700 лв. без ДДС по т. 8 от Раздел "Доставки" по Приложение № 1 към Заповед № 467 от 19.12.2017 г., на Директора на Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 467 от 19.12.2017 г.,на Директора на СИДП Шумен, като общата стойност на всички териториални поделения е под праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание на делегиране на правомощия при условията на чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед № 467 от 19.12.2017 г., изменена със Заповед № 353/13.09.2018 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалби може да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стела Иванова Атанасова

VIII.2) Длъжност

директор