Версия за печат

00254-2018-0032

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 489 от дата 20.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България 15, За: Красимира Боюклиева-Кубинска, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхватът на поръчката включва доставка и монтаж на LED осветителни тела както следва: LED светодиод 13.5 W-260.00 бр. и LED светодиод 7,8 W - 1293,00

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Съгл. чл. 178, ал. 5 от ЗОП, Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 158971.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, чиято обща стойност попада в прага по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.Провеждането на избраният вид процедура осигурява максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на при прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка и едновременно с това законосъобразното и целесъобразно разходване на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румен Венциславов Пехливанов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Рудозем