Версия за печат

01096-2018-0003

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 26-05-5 от дата 19.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 836154410

BG422, Център за спешна медицинска помощ град Хасково, град Хасково бул. Съединение 49, За: Антония Дончева Тонева - главен счетоводител, България 6300, Хасково, Тел.: 0884 638886, E-mail: csmp-haskovo@mh.government.bg, Факс: 038 664136

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-hs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/csmp-hs-519/proceduri-20-2-zop/#h.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2019 година.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция №1 ваучери по Наредба №11/21.12.2005 г. Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП – Хасково, съобразно Наредба № 11/2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез осигуряване на ваучери за храна. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил е разрешение и осъществява дейност по реда и условията на Наредба № 7/2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./. Изпълнителят на обособената позиция (ОП1) от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 2,3,5,10 и 20 лева. Доставката се осъществява въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти (чл. 2, ал. 2 от Наредба №7) на територията на ЦСМП – Хасково в област Хасково с филиали в градовете гр.Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.Любимец, като срокът на валидност следва да бъде една година от издаването им. Приблизителна номинална стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 65 000 лв без включено ДДС. Обособена позиция №2 ваучери със средства от фонд СБКО. Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед използване на средствата от СБКО за осигуряване на ваучери за храна на персонала на ЦСМП. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил е разрешение и осъществява дейност по реда и условията на Наредба №7/2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./. Изпълнителят по съответната ОП от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 2,3,5,10 и 20 лева лева. Доставката се осъществява въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти (чл. 2, ал. 2 от Наредба №7) на територията на ЦСМП – Хасково в област Хасково с филиали в градовете гр.Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.Любимец, като срокът на валидност следва да бъде една година от издаването им. Приблизителна номинална стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 97 000 лв. без включено ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 162000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на "Публично състезание" е обусловен от прогнозната стойност на обществената поръчка , съгласно чл.20 , ал.2 , т.2 от ЗОП , както и на осн. чл. 178 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Петя Иванова Димитрова

VIII.2) Длъжност

Директор