Версия за печат

02709-2018-0068

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 632 от дата 07.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци, ул. Васил Левски №19, За: Петя Антова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181107bxtl10111457.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавно собственост и други дейнасти съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Тукущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Чипровци

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят е необходимо да извърши следните не изчерпателно изброени строителни и монтажни работи : -Разбиване на стени до комин; -Измазване на комин с циментово лепило; -Изолация с каменна вата; -Изолиране на комина с пожаро-безопасен гипс картон; -Възстановяване на разрушената стена /шпакловане и боядисване с латекс/. Видовете строителни и монтажни работи, както и техните количества са подробно посочени в количествено – стойностната сметка : Количествено стойностна сменка № Наименование на видовете СМР Мярка Количество Единична цена лв. без ДДС Стойност лв. без ДДС 1 Разбиване на стени до комин /труд/ м2 16 5,00 80,00 2 Измазване на комин с циментово лепило/труд и материали/ м2 16 12,00 192,00 3 Изолация с каменна вата /труд и материали/ м2 14,5 30,00 435,00 4 Изолиране на комина с пожаро-безопасен гипс картон/труд и материали/ м2 16 40,00 640,00 5 Възстановяване на разрушената стена - шпакловане и боядисване с латекс /труд и материали/ м2 16 20,00 320,00 Обща стойност без ДДС 1667,00 6 Непредвидени разходи 10% 166,70 Обща стойност без ДДС 1833,70 Забележка: Всички количества са прогнозни/офертни и ще се измерват на място по реално извършената работа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е практически и обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1833.7 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10/десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвателния акт, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

Директор