04128-2018-0008

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

69. Изкуства


Решение номер 282 от дата 05.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Райко Даскалов 2, За: Виктор Янков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/bg/procurements.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/850-организиране-на-изложба-в-гр-пловдив-с-творби-от-колекция-art-liberty-като-част-от-програмата-на-пловдив-европейска-столица-на-културата-през-2019-год.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Организиране на изложба в гр. Пловдив с творби от колекция „Art Liberty“, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205301600, представлявано от управителя Силвестър Мари Жан Жак Верже, ще предостави на Общинска фондация "Пловдив 2019" следните конкретни услуги: услуги по предоставяне ползването на творби от колекция „Art Liberty“, за целите на организиране на изложба в гр. Пловдив, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.“ Услугите включват предоставяне ползването на следните творби на изкуството, част от колекция „Art Liberty“, а именно: 1. Произведения на изкуството, нарисувани върху оригинални фрагменти от Берлинската стена от Източен и Западен Берлин. Произведенията на изкуството са създадени от шест от първите художници, рисували по Берлинската стена: Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше, Киди Ситни, Индиано, Хайнц Куздас и Петер Унзикер, включително и от двадесет и пет международно признати художници; 2. Три автомобила „Трабант“, изрисувани от Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше и Киди Ситни; 3. Оригиналният стенопис на бразилския художник Л7М, създаден по време на парижката изложба в Източната гара (Gare de l'Est) през 2015 г.; 4. Три картини на Статуята на свободата от Кристоф-Еманюел Буше. Изложбата с творби от колекция „Art Liberty“ ще бъде организирана в гр. Пловдив. Периодът на изложбата, в рамките на който ще бъде предоставено ползването на творбите от колекцията се определя, както следва: 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липсата на разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции е продиктувана от факта за нецелесъобразност на подобно разделяне, както и че не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 247000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП във вр. с чл. 182, ал. 1 от ЗОП процедура "пряко договаряне" с определени лица може да бъде проведена от публичен възложител, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права,включително на права на интелектуална собственост. В случая е налице визираната законова хипотеза. Общинска фондация "Пловдив 2019" организира и ръководи проекта "Пловдив - Европейска столица на културата през 2019 г.". В програмата на Европейска столица на културата е предвидено публично представяне на произведения на изкуството под формата на гостуващи изложби на частни колекции. Колекция "Art Liberty" e eдинствената пътуваща колекция от оригинални фрагменти от Берлинската стена. Колекцията включва произведения на изкуството, изрисувани върху оригинални фрагменти от Берлинската стена от Източен и Западен Берлин, три автомобила „Трабант“, изрисувани от художниците Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше и Киди Ситни; оригиналният стенопис на бразилския художник Л7М, създаден по време на парижката изложба в Източната гара; три картини на Статуята на свободата от художника Кристоф-Еманюел Буше. Произведенията са създадени при условията на поръчка, на основание сключен договор между "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл", дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския и фирмен регистър на Версай под номер 518562863, със седалище и адрес на управление във Франция, Версай, бул. "Де Ла Рейн", представлявано от Силвестър Верже, в качеството му на поръчващ, от една страна, и всеки един от художниците - автори на произведенията, от друга. По силата на сключените договори за създаване на авторско произведение, художникът-автор и "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД са законните съсобственици на създаденото произведение, като "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД е притежател на изключителното право за публично представяне на създаденото произведение. В сключените договори е предвидена изрична клауза, съгласно която "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД разполага с правомощието да отстъпва правото за публично представяне на създаденото авторско произведение на трета страна. За целите на организиране и провеждане на изложби с творби от колекция "Art Liberty", популяризиращи и представящи създадените авторски произведения извън пределите на Франция, "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД е сключило договор с "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205301600, представлявано от управителя Силвестър Мари Жан Жак Верже. По силата на сключения между страните договор "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД отстъпва на "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД правото за публично представяне на създадените авторски произведения - част от колекцията "Art Liberty". Ето защо, "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД притежава изключителните права за публично представяне на произведенията и в качеството му на носител на правата, той е единственият, с когото Общинска фондация "Пловдив 2019" би могла да договаря предоставяне ползването на създадените авторски произведения. Доказателства в подкрепа на мотивите: 1. ........ броя договори, сключени между "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД и художниците - автори на произведенията, включени в колекцията "Art Liberty"; 2. Договор, сключен между "Силвестър Верже Организейшън Арт Еурл" ООД и "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205301600, представлявано от управителя Силвестър Мари Жан Жак Верже.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП Възложителят не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тоест не одобрява покана за участие в процедурата и не изпраща покана до лицето, посочено в настоящото решение, тъй като сключва договор за обществена поръчка на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 182, ал. 1 от ЗОП. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Мирославов Велчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор