Версия за печат

02953-2018-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 3СВ - 8084 от дата 01.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Юридическо лице съгласно чл.60д от ЗОВС на Република България

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Превоз на личния състав на военнo формированиe от Сухопътните войски до месторабота и обратно.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Превоз на личния състав до месторабота и обратно за военно формированиe 28880 – Белене. Маршрутите за транспортиране на личния състав на военно формированиe 28880 – Белене до месторабота и обратно са описани в документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липсата на разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции е продиктувано от факта за нецелесъобразност на такова разделяне, както и че не е налице такава част от предмета на обществената поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с други позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 151800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като при проведена открита процедура няма подадена нито една оферта.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „РЕНИ – 93 – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ” ЕООД 2. ЕТ„СВВ – СТЕФКА ВЕЛИКОВА”

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГЕНЕРАЛ - МАЙОР МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

VIII.2) Длъжност

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ