Версия за печат

02716-2018-0167

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ПО-05-82 от дата 31.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540050

BG342, “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, ул. Орешак 15А, За: юриск.Добромира Андонова, България 8800, Сливен, Тел.: 0359 622742, E-mail: gssliven@uidp-sliven.com, Факс: 0359 662528

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2499.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горска и ловна дейност по ЗГ и ЗЛОД /ППЗЛОД/


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Сливен" за срок от 48 месеца”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Сливен" за срок от 48 месеца”. 2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, псочени в нормативните документи по Наредба 9 от 16.03.2001 г., издадена от Министъра на околната среда и водите, посл. изм. и доп. бр. 102 от 12.12.2014 г., както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВИК оператор. 3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, счиатно от датата на сключване на договора. 4. Място на изпълнение на поръчката - административната сграда на ТП ДГС Сливен, гр.Сливен, у. Орешак 15А 5. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора се извършват, съгласно общите условия за предоставяне на ВИК услуги на потребителите от ВИК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Сливен. 6. Възложителят запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на позиции не е обосновано от техническа и правна гледна точка. Извършването на услугата по доставка на питейни води и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца от датата на подписване на договора на територията на възложителя е в изключителните права само на един изпълнител „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Сливен.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед Заповед № РД-10-8/16.01.2018 г. на Директора на ЮИДП ДП Сливен възлага на Директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – гр. Сливен” да организира и проведе обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в”, включително и сключване на договор, с предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Сливен" за срок от 48 месеца”. На основание чл. 182, ал.1 във връзка с чл. 79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП в случаите когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да прилагат "пряко договаряне" с определени лица. За възложителя възниква необходимостта да сйключи договор за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за своите обекти/сгради. Съгласно чл.198а от Закона за водите територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изгражадането на ВИК системи и за предоставянето на ВИК услуги се разделя на обособени територии. Съгласно чл.198о, ал.2 от Закона за водите в границата на една обособена територия само един ВИК оператор може да осъществява дейностите по стопанисване , поддържане и експлоатация на ВИК системите и съоръженията, акто и предоставянето на ВИК услуги на потребителите срещу заплащане. Съгласно чл.198а, ал.1 от Закона за водите за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВИК системи и за предоставяне на ВИК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. На основание §34 от ПЗР на Закона за водите, във връзка с чл.198о, ал.1 и ал.2 от Закона за водите /изм. и доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 55 от 3.07.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г./ и т.39 от Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. /ДВ бр.7 от 26.01.2010 г./ на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Сливен има изключителни права за изпълнение на поръчката, като възлагането на тази поръчка попада в хипотезата на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП. На основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен, публичен, безплатен регистър поддържан от http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf, вписан ВИК оператор под номер 40. Също достъпна информация в Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. /ДВ бр.7 от 26.01.2010 г./ на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството . С настоящата процедура на пряко договаряне с определени лица се цели предоставяне на услуги по доставка отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца от датата на подписване на договора от ВИК оператор за обектите/сградите на ТП ДГС Сливен. Предвид горепосоченото дружеството, което е определено да извършва тази дейност има изключителни права на съответната територия и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

цените на видовете услуги доставка - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по-високи с приетите с актуалните решения на КЕВР. При промяна на утвърдените от КЕВРцени, същите имат действие, същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора. В профила на купуваче е записана като първа дата - 14.11.2018 г., тъй като формуляра не позволява да няма дата, но в случай че бъде постигната договерност между страните преди тази дата, договорът за изпълнението ще бъде сключен преди нея.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, буква "а" от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за откриване на процедура.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димо Пенчев Димов

VIII.2) Длъжност

Директор