Версия за печат

00164-2017-0030

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, главна дирекция Инфраструктура на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Мариана Божилова, България 1092, София, Тел.: 02 9220793, E-mail: m.bojilova@mod.bg, Факс: 02 9220704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.md.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/3-NSIP-2017-C.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 83 от 20.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00164-2017-0030
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) НА AGSR авиацията“ във в.ф. 26 030 - Авиобаза Безмер“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ВИ-06-3 от 25.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Пътстрой-Варна ЕООД, ул. акад. Андрей Сахаров №1, ет. 5, България 9000, Варна, Тел.: 052 739900, E-mail: patstroi.varna@gmail.com, Факс: 052 739909

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) НА AGSR авиацията“ в Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.03.2018 г. 

Крайна дата

01.10.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
999870.65 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
998657.12 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Красимир Дончев Каракачанов
VII.2)
Длъжност: Министър на отбраната