Версия за печат

02538-2017-0019

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-27.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1387 от 18.12.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2017-0019
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“. В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В количествената сметка са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 55 от 16.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ВАЛДОР-60 ООД, бул. „Източен“ № 80, ет. 3, офис 305, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628468, E-mail: valdor60@abv.bg, Факс: 032 628468

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

75

ІII.7) Стойност, посочена в договора
199199.7 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
198160.1 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.10.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стефка Милкова Инджова
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "СФТО" В АГП - /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-283/02.10.2017 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/