00470-2018-0004

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мюмюн - финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6263, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 151 от 03.04.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2018-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка ,знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“ Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 62 от 28.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG425, Графит Комерс ООД, град Кърджали, улица Вела Пискова №2, България 6600, Кърджали, Тел.: 0889 420427, E-mail: grafitkomers@abv.bg, Факс: 0889 420428

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 2 Наименование: „Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.06.2018 г. 

Крайна дата

01.10.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
124914.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Стойността на договора; Преди промяната: 124914.40 лв.; След промяната: 143 640,80 лв.; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
143640.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.10.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА