01558-2018-0016

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 16 от дата 23.10.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG, БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева; инж. Румен Луканов, България 1080, София, Тел.: 0889 400707;0886 469990, E-mail: opp_tp@bdzcargo.bg, Факс: 0298 77983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, като предмета на поръчката е делим на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Металогумен пакет петслоен и металогумен пакет трислоен"; Обособена позиция №2: „Сайлентблок за еластичен съединител (ремонтен размер - 86,70)”; Обособена позиция №3: „Сайлентблок за шатун на редуктор (заготовка 163/ 76)” и „Сайлентблок за шатун на редуктор” ; Обособена позиция №4: „Сайлентблок "шайба" за буксово водило”; Обособена позиция №5: „Сайлентблок цилиндричен за глава на голяма тяга и за глава на напречен балансер”; Обособена позиция №6: „Сайлентблок цилиндричен за основа на голяма тяга”; Обособена позиция №7: „Сайлентблок сферичен за напречен шатун на централния болт, за напречен шатун на централния ресор и надлъжна тягова ленкерна щанга”; Обособена позиция №8: „Сайлентблок цилиндричен за буксово водило (заготовка 128)" ; Обособена позиция №9: „Сайлентблок за амортисьор”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 98273 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Управителят на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД е секторен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с оглед извършваната от дружеството секторна дейност по чл. 123, т. 4, във връзка с чл. 127 от ЗОП. Общата стойност на обществената поръчка с предмет: „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период” е в стойностния праг на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, съгласно който възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП възложителят е избрал открита процедура.При откритата процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Любомир Симеонов Илиев

VIII.2) Длъжност

Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД