Версия за печат

02538-2018-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер ОПИ-1189 от дата 16.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-dostavka-na-elektricheski-249.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура (ВКП), Върховна административна прокуратура (ВАП), Администрация на главния прокурор (АГП), НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак и Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“, Учебна база „Боровец“, к.к. „Боровец“, гр. Самоков. Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Телевизори - 65 бр. Обособена позиция № 2 - Миялна машина - 1 бр.; Планетарен миксер - 1 бр.; Ролков тостер-1бр.; Фритюрник - 1 бр.; Кухненски робот - 1 бр.; Миксер - 1 бр.; Ютия -2 бр.; Ледогенератор - 1 бр.; Електрическа кана - 1 бр. Тостер за сандвичи /грил скара/ - 1 бр.; Автоматична кафе машина - 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 26700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Определящото за избора на вида процедура, относно възлаганата обществената поръчка е прогнозната стойност за изпълнение на доставката и стойността на извършените през последните 12 месеца доставки на електроуреди, за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, БЗ при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Милкова Инджова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "Сграден фонд и техническо обслужване" при Администрация на главния прокурор (определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № РД 04-358/04.10.2018г. на главния прокурор)