Версия за печат

02709-2018-0058

BG-Годеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 818 от дата 11.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG313, СЗДП Враца ТП ДГС Годеч, пл.Свобода №3, За: Тити Здравкова, България 2240, Годеч, Тел.: 087 8120886, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 072 922195

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181011oLwS9940872.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника - компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва текущ ремонт и поддръжка на офис техника, конкретно на компютърната техника - компютри /стационарни и преносими/, хардуер, софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др., както и всички устройства, които ТП ДГС Годеч ще придобие в хода на изпълнение на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.178, ал.5 от Закона за обществените поръчки възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката, когато тя е с обект доставки и услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие. С цел гарантиране на най-голяма степен на публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 4 от 06.01.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02709-2016-0005

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Антон Петров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор