Версия за печат

02538-2018-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер ОПИ-1183 от дата 09.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на ПРБ, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност. Предназначението на застраховка „Автокаско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на ПРБ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност. Услугите по застраховане, предвидени по обществената поръчка са както следва: „Гражданска отговорност на автомобилистите“ - 309 МПС. „Автокаско“ – 308 МПС. „Злополука на водача и пътниците в МПС“ - 308 МПС. Възложителят си запазва правото на „опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” в размер до 30% /тридесет на сто/ от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС, вкл. застрахователни премии, вноски за Гаранционен фонд, стойност на стикери. Стойността на опцията е вкл. в прог. стойност на поръчката. Прог. обем на опцията вкл. предоставяне на застрахователни услуги за 20 бр. леки автомобили.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер общо на 179 000 (сто седемдесет и девет хиляди) без вкл. ДДС. Съгласно чл. 47 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането. Прогнозната стойност включва всички плащания към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договора, посочени изрично в документацията по обществената поръчка. В прогнозната стойност на поръчката не е включен ДДС и 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Същата се възлага като част (обособена позиция) от обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три обособени позиции, за следните видове застраховки: Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“, Обособена позиция № 2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и Обособена позиция № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ Общата стойност на обществената поръчка по трите обособени позиции е в размер общо на 210 000 (двеста и десет хиляди) лв. без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – 179 000 (сто седемдесет и девет хиляди) лева без включен ДДС; - Обособена позиция № 2 – 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 3 – 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) без включен ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 85,24 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява 7,14 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3, представлява 7,62 % от общата стойност на поръчката. Прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 2 и № 3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиция № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 179000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 210000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и Обособена позиция № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“. Прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3 са както следва: - Обособена позиция № 2 – 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 3 – 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) без включен ДДС. Прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 2 и № 3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиция № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Въз-ят има право да възлага об-ни позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съот-та обо-на поз-ия не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прог-на стойност на общ-на поръчка за услуги е в общ размер на 210 000 лева без вкл. ДДС. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 в размер на 179 000 лв., без включен ДДС, представлява 85,24 % общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 e в размер на 15 000 лв., без ДДС, представлява 7,14 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 e в размер на 16 000 лв., без ДДС, представлява 7,62 % от общата стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прог-те стойности на об. позиции № 2 и № 3 е под 30 000 лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Об-на позиция № 2 и Об-на позиция № 3 ще се възложат по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане. Остатъчната стойност на поръчката, в случая тази по обособена позиция № 1, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП следва да се възложи по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката по обособена позиция № 1. От друга страна провеждането на открита процедура, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респ. публичността при разходването на публични средства. Предвид посоченото обстоятелство , това, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на открита процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност (ПС) на настоящата обществената поръчка (ОПо) е в размер общо на 179 000лв.без вкл.ДДС. Същата се възлага като част (обособена позиция (ОП)) от ОПо с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три обособени позиции, за следните видове застраховки: ОП № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“, ОП № 2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и ОП № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“. Общата стойност на ОПо по трите ОП е в размер общо на 210000,00 лв.без вкл.ДДС, разделена по ОП, както следва: - ОП № 1–179 000 лв.без вкл.ДДС; - ОП № 2–15 000 лв.без вкл.ДДС; - ОП № 3 – 16 000 лв.без вкл.ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага ОП по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната ОП не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на ОП, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното: ПС на ОП №1, представлява 85,24 % от общата стойност на поръчката. ПС на ОП №2, представлява 7,14 % от общата стойност на поръчката. ПС на ОП №3, представлява 7,62% от общата стойност на поръчката. ПС на ОП №2 и №3 са под 156464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП № 2 и № 3 е под 30000 лева без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №2 и №3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата ОП чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Милкова Инджова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СФТО" в Администрация на главния прокурор /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-351/28.09.2018 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/