Версия за печат

02538-2018-0021

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОПИ-1184 от дата 09.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н. за срока на действие на договора – 1063 MWh. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срока на действие на договора – 1821 MWh. Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва Възложителия да го потреби. За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчика се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 540 000,00 (петстотин и четиридесет хиляди) лева без вкл. ДДС от които 100 000,00 лв. (сто хиляди лева) без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на новооткрити партиди на името на Възложителя. В прогнозната стойност са включени разходите на Възложителя за доставка на електрическа енергия, разходите за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил и предвидената „опция за допълнителни доставки“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, поради следните обстоятелства: Сградите, включени в процедурата са регистрирани на пазара по свободно договорени цени за доставка на електрическа енергия като непреки членове по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), с оглед постигане на групов ефект на балансиране. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 8 от ДР на ПТЕЕ, за обекти непреки членове на свободния пазар се сключва договор само с един доставчик, съответно отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик в качеството му на координатор на балансираща група. Предметът на поръчката е неделим т.е. касае се за един вид доставка на територията на цялата страна. По отношение на търговията с електрическа енергия не е налице ограничаващото условие за издаване на лицензия по смисъла на чл. 43, ал. 2 от Закона за енергетика (ЗЕ). Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за Възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 540000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Предвид прогнозната стойност на доставката и наличието на правните основания Възложителят ще проведе открита по вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска-Горанова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар при АГП и определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-328/14.09.2018 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България