Версия за печат

00470-2017-0002

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мюмюн - финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 633 от 02.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 8 /ОСЕМ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 133 от 20.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG425, ЯМАН-96 ООД, с. Бели вир, ул. Извън регулацията 47, България 6702, с. Бели вир, Тел.: 0885 120699, E-mail: yaman@abv.bg, Факс: 0885 120699

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 7 Наименование: Маршрутно разписание – “с.Соколите – с.Женда – ОУ „Васил Левски” с.Комунига”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2018 г. 

Крайна дата

13.09.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8712 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

13.09.2018 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

На основание чл. 38, ал. 2, т. 1 от договора - по взаимно съгласие на страните

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 25.52% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2223.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА