00566-2018-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, За: Николинка Любенова, България 1700, София, Тел.: 02 4014241, E-mail: n.lyubenova@nsa.bg, Факс: 02 4014141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page.1677..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗП-508 от 23.03.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00566-2018-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчка е за доставка на посочените на ценовото предложение (образец №4) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към Документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на Възложителя. 2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти необходими на Възложителя за периода на посочените месеци на 2018 г. е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от Възложителя. 3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от Възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което Възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-18/07.06.2018 от 07.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Водолей-13 ЕООД, ул Дюни 16, България 8230, НЕСЕБЪР, Тел.: 025 5443064, E-mail: vodolei13@abv.bg, Факс: 025 5443064

Интернет адрес/и:

URL: www.vodolei13.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ - Равда за 2018 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.06.2013 г. 

Крайна дата

30.09.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
93426.98 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.09.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
94053.1 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Пенчо Георгиев Гешев
VII.2)
Длъжност: Ректор