01666-2018-0009

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ФС-18-92 от дата 28.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев, Людмила Чудилова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка за доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции е разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120; Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100; Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 84600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

(На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на: - обособена позиция № 4 „Доставка на мека мебел по спецификация“ - 7 броя на стойност 3 200 лева без ДДС; - обособена позиция № 5 – „Доставка на кухненски шкафове по спецификация“ - 3 броя на стойност1 500 лева без ДДС; - обособена позиция № 6 – „Доставка на гардероб по спецификация”- 1 брой на стойност 700 лева без ДДС по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП). Отделянето на тези обособени позиции е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: стойността на съответните обособени позиции не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и общата стойност на обособените позиции не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, публичните възложители могат свободно да изберат открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В обявлението за обществена поръчка е предвидено, че на основание чл. 104, ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)