Версия за печат

02711-2018-0136

BG-Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 20 от дата 28.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, СИДП ДП Щумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско Въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.174 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми през 2018 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица“ ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми през 2018 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица“ ”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

По преценка на Възложителят,настоящата обществена поръчка не предполага възмжност на обособени позиции,предвид естеството и обема на доставка на същата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 147240 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен за 2018 г. в размер на 147240.00лв.без ДДС по т.2 от раздел I "Доставки" на Заповед №467/19.12.2017 г. на директора на "Североизточно държавно предприятие - Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл.18,ал.1,т.12 - публично съзтезание когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 70 000 лв. до 264 000 лв. Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл.20,ал.2,т.2 във връзка с чл.176 - 181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура публично съзтезание от ЗОП. Прогнозната стойност на предмета на настоящата обществена поръчка общо за СИДП ДП Шумен попада в приложното поле на чл.18,ал.1,т.12 във връзка с чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП. Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие публично съзтезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на съзтезателен диалог или някоя от процедурите по договаряне,безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично съзтезание. Провеждането на предвидената в ЗОП публично съзтезание гарантира в най - голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,респ.прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност,респ.да се постигнат най добрите за Въложителя условия,настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес,като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Хълми Ахмед Амза

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Върбица