Версия за печат

00276-2015-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493233, E-mail: а.markova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-23-1 от 27.08.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2015-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 152 от 01.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG, Славей 91 ООД, район Кремиковци, ул.Чепинско шосе №15, България 1225, София, Тел.: 0359 9603031, E-mail: mladost@slavey91.com, Факс: 0359 9603039

Интернет адрес/и:

URL: http://www.slavey91.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”с пет обособени позиции: Обособена позиция 1"Хартиени ролки"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
495368.7 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.09.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
333655.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.09.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор