Версия за печат

01547-2018-0007

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 905 от дата 27.09.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Петър Ивов Сеферов, България 9000, Варна, Тел.: 00359 52692232, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 00359 52632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ОП-05-18 “Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД: обособена позиция № 1 – Индустриален пожар; обособена позиция № 2 – Каско; обособена позиция № 3 – Задължителна трудова злополука; обособена позиция № 4 – Доброволна трудова злополука; обособена позиция № 5 - Живот“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Сключване на договор за извършване на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД: обособена позиция № 1 – Индустриален пожар; обособена позиция № 2 – Каско; обособена позиция № 3 – Задължителна трудова злополука; обособена позиция № 4 – Доброволна трудова злополука; обособена позиция № 5 - Живот“, съгласно изискванията на Техническата спецификация и на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 215000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Ивов Сеферов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор