Версия за печат

00231-2018-0003

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 436 от дата 17.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123535867

BG344, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧИРПАН ЕООД, Бул. „Г. ДИМИТРОВ” № -, За: Татяна Тодорова Милчелиева, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0884 740915, E-mail: mbalchirpan@gmail.com, Факс: 0416 94163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalchirpan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalchirpan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД за срок от 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Касае се за доставка на един определен продукт - природен газ.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е с предмет: Доставка на природен газ за нуждите на „МБАЛ – Чирпан“ЕООД. Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката ( ЗЕ ) осъществяването на дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.1 и т.2а,ал.5 и ал.6 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. В регистъра на издадените лицензии са видни следните решения и лицензии за „Ситигаз България“ЕАД за регион „Тракия“: - Лицензия № Л-209-08/25.09.2006 г. „разпределение на природен газ“, издадена от ДКЕВР ( сега КЕВР ); - Лицензия № Л-209-12/25.09.2006 г. „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадена от ДКЕВР ( сега КЕВР ). Срока на двете лицензии е до 20.09.2040 г. Сградата на възложителя – общинската болница в град Чирпан се намира на територията на регион Тракия. Съгласно чл.79, ал.1, т.3, б.“В“ от Закона за обществените поръчки може да бъде възложена обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление, когато са налице изключителни права за потенциалния изпълнител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Съгласно §2 от ДР, т.47 от ЗОП „Специални или изключителни права“ са права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност. Данните от КЕВР са извлечени от ел.адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/licenses_gaz.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП, не са приложени разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще се сключва договор на основание чл.79, ал.1, т.3, б.“В“ от ЗОП с дружеството, притежаващо изключителни права – „СИТИГАЗ – България“ЕАД – град София.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В сроковете и по реда на чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Неделчо Радев Тотев

VIII.2) Длъжност

Управител на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД