00210-2018-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РМФ-55 от дата 14.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695406

BG, Централен орган за покупки, ул. Георги С. Раковски № 102, За: Росица Велкова-Желева - заместник министър на финансите, България 1040, София, Тел.: 02 98592772, E-mail: cfcu@minfin.bg, Факс: 02 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.minfin.bg/bg/procurement.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 6 обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” Позиция 2: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)” Позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)” Позиция 4: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)” Позиция 5: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Позиция 6: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, съгласно техническите спецификации на Възложителя, съдържащи се в електронните образци на ценова оферта в СЕВОП. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 3 лица за всяка обособена позиция със срок на изпълнение до 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1 и 2, чл.20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1 т.1, чл.24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т. 1, буква „в” от ПМС № 385/2015г. за дейността на Централен орган за покупки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Откритата процедура ще се проведе електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/ на адрес https://sevop.minfin.bg/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал.1, т.1 и т.7, ал2 от ЗОП. Жалба се падава до КЗК с копие до възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владислав Иванов Горанов

VIII.2) Длъжност

Министър на финансите