01558-2018-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 12 от дата 12.09.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG, БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева; инж.Божидар Минев, България 1080, София, Тел.: 0889 400707;0888 377113, E-mail: opp_tp@bdzcargo.bg, Факс: 0298 77983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.Предвид спецификата на предмета на поръчката за възложителя е икономически по-изгодно същата да бъде възложена на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 284025 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура на пряко договаряне е във връзка с проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година” , открита с решение № 01-23-9/06.10.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Обществената поръчка е прекратена на основание чл. 110 ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с обстоятелството, че в определения срок за получаване на оферти за участие няма подадена нито една оферта.Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне, когато процедурата за възлатане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД, с адрес : гр. София - 1220, ул. "Локомотив" № 1 2. „РЕЛОК“ АД, с адрес : Р. Румъния, гр. Крайова, бул. „Дечебал” № 109 ; 3. „ЕЛЕКТРОПУТЕРЕ“ АД, с адрес : Р. Румъния, гр. Крайова, ул. „Калея Букурести” № 80; 4. „ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с адрес : гр. Пловдив-4141, ул. „Трилистник”, „Индустриален Път” № 1.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поканата за участие с приложенията към нея са публикувани в раздела на обществената поръчка в профила на купувача на електронния адрес на възложителя.Пълен достъп до поканата с приложенията към нея по електронен път е осигурен на интернет страницаната на възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/remont-i-cialostno-vuzstanoviavane-na-tri-broia-rotori-ot-generatorna-grupa-glaven-generator-gg--8575.html.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Любомир Симеонов Илиев

VIII.2) Длъжност

Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД