Версия за печат

00565-2018-0001

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 1 от дата 11.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, ул. “Свети Георги” №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на консумативи и реактиви за Клинична лаборатория при МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на консумативите и реактивите следва да е не по-малък от 70 % от обявения от производителя към датата на доставката. Процедурата обхваща 60 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават комплексно за всички обособени позиции или за всяка една от тях. Участникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите консумативи и реактиви следва да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя. Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следния документ, който е неразделна негова част: декларация от участника за пълна съвместимост на оферираните консумативи и реактиви със съответния апарат При необходимост, комисията може да изисква от участника представяне на мостри за доказване на съответствие между оферираните продукти и заложените в техническата спецификация параметри. Срокът за предоставянето им следва да е не по-дълъг от 2 работни дни от поискване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 159409.08 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Доклад от Д-р Аделина Иванова – Началник КЛ, във връзка с необходимостта от провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на консумативи и реактиви за Клинична лаборатория при МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД за срок от две години.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Жайгарова

VIII.2) Длъжност

Прокурист