Версия за печат

00339-2018-0005

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД/02-00549 от дата 31.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мариана Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681422, E-mail: mpetrova@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/216.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, по четиринадесет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101, час на тръгване от Ямбол-07.35ч.)” Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Велико Търново-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.10ч.)” Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Тополовград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28102, час на тръгване от Ямбол-08.00ч. и 16.00ч.)” Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Русе-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Шумен-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-06.15ч.)” Обособена позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28301; 28302; 28303; 28304, 28305 и МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-06.00ч. (зимен сезон), 08.00ч., 10.50ч. (зимен сезон), 06.00ч. (летен сезон), 10.50ч. (летен сезон)” и 07.00ч. (обиколен през Средец) Обособена позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28201, час на тръгване от Ямбол-08.45ч.- през Средец)” Обособена позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 9: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-07.30ч. и 13.45ч.)” Обособена позиция № 10: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Обособена позиция № 11: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Варна-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-05.30ч.(зимно и лятно разписание)” Обособена позиция № 12: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Царево, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 13: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Обособена позиция № 14: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-13.20ч. /само делнични дни/)”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70336 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № РД/02-00553 от 02.11.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции”. Процедурата е публикувана под уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2017-0008. Комисия, назначена със Заповед № РД/02-00601 от 27.11.2017 г. на зам.-кмета на Община Ямбол, със задача да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции”, констатира следното: 1. В определения срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 24.11.2017 г. за Обособени позиции № 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 няма подадени оферти. 2. Участниците, подали оферта за Обособени позиции № 5, 6, 9 и 15, не разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката – автобуси с изискуемия клас III, т. е. същите не отговарят на заложения критерий за подбор за съответната обособена позиция. В тази връзка участниците не са изпълнили минималното изискване на възложителя, поради което комисията е предложила за отстраняване от процедурата участниците. 3. Участниците, подали оферта за Обособени позиции № 1 и 14, са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката за съответната обособена позиция. Комисията е констатирала при отваряне на запечаваните непрозрачни опаковки на участниците, че същите за посочените обособени позиции не са приложили отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, като ценовото предложение представлява част от представените документи. С оглед констатирания съществен порок комисията е предложила на възложителя участниците да бъде отстранени от участие в процедурата. С оглед гореизложеното процедурата е прекратена с Решение № РД/02-00178 от 29.03.2018 г., в частта за обособени позиции № 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 и 17, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта; в частта за обособени позиции № 5, 6, 9 и 15, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като единствената представена оферта е неподходяща и в частта за обособени позиции № 1 и 14, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като единствената подадена оферта не отговаря на условията за представяне. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени. Процедура на пряко договаряне с определени лица с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции” се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „МИЧ” ЕООД с ЕИК: 128624145, К. „ВЪЗРАЖДАНЕ”, БЛ. 24, ВХ. Е, ЕТ. 1, АП. 1 ,ГР. ЯМБОЛ; 2. ЕТ „ЧАПЪРА – МИРОСЛАВ МИРЧЕВ” с ЕИК: 128036658, УЛ. „ТЪРГОВСКА”, БЛ. 34, ВХ. Г, ЕТ. 2, АП. 65, ГР. ЯМБОЛ; 3. „ДЖИ ЕН СИ ТРАНС” ЕООД с ЕИК: 203036092УЛ. „ИЗГРЕВ”, БЛ. 1, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. ЯМБОЛ; 4. ЕТ „РАСИ – КРАСИМИР КРЪСТЕВ” с ЕИК: 838111105,УЛ. „ПОЛКОВНИК БАКЛАНОВ” 25, ВХ. Д, ЕТ. 1, АП. 81,ГР. ЯМБОЛ;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РД/02-00553 от 02.11.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00339-2017-0008

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общественият пътнически транспорт след възлагане на обществената поръчка по обособени позиции следва да се извършва от превозвачи, които ще изпълняват възложените им автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, Наредба №33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, и постигнатите договорености с възложителя в резултат на проведената процедура относно техническото състояние на моторните превозни средства, с които да се осъществява превозът, хигиенните условия и комфортност на автобусите при осъществяване на услугата. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с часовете на пристигане на автобусите до спирките по приложените маршрутни разписания за всяка обособена позиция. Прогнозният обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора (60 месеца) е както следва: 1. Ямбол – Свиленград (МР-№28101) - 387 112км за 5 год. 2. Велико Търново - Ямбол (МР-№28101) – 507 628км за 5 год. 3. Ямбол – Тополовград (МР-№28101 и МР-№28102) – 211 816км за 5 год. 4. Русе – Ямбол (МР-№28101 и МР-№28102) – 920 304км за 5 год. 5. Шумен – Ямбол – (МР-№28101 и МР-№28102) – 752 312км за 5 год. 6. Бургас – Ямбол (МР-№28301; 28302; 28303; 28304, 28305 и МР-№28101) – 1 548 448км за 5 год. 7. Бургас – Ямбол (МР-№28201) – 346 940км за 5 год. 8. Ямбол – Карнобат (МР-№28101 и -№28102 ) - 299 464км за 5 год. 9. Ямбол – Нова Загора (МР-№28101 и -№28201 ) - 456 500км за 5 год. 10. Ямбол – Димитровград (МР-№28101) – 449 196км за 5 год. 11. Варна – Ямбол – (МР-№28101 и -№28201 ) - 876 480км за 5 год. 12. Ямбол – Царево – (МР-№28101) – 105 190км за 5 год. 13. Ямбол – Елхово(експр. линия 7,00ч.)- 138 776км за 5 год. 14. Ямбол – Болярово (дел. дни 13,20ч. от Ямбол) – 156 240км за 5 год. Общо за 14-те позиции - 7 156 406 км за 60 месеца. Поради непредвидени обстоятелства е възможна промяна в посочените маршрутни разписание като същата се извършва съгласно разпоредбите на Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда на утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на общината, определена за Възложител със заповед № РД/02-00535 от 20.08.2018г.