Версия за печат

02711-2018-0127

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 22 от дата 29.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/gumi-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

,,Периодична доставка чрез покупка по заявка на нови гуми за МПС собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово при "СИДП'' ДП гр.Шумен за 2018г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на нови външни автомобилни гуми и гуми, предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово, които да бъдат фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, с приложени документи за сертификат за качество или други документи, издадени от производителя. Доставките следва да бъдат в съответствие с Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Доставките, предмет на обществената поръчка са прогнозни и дават възможност на Възложителя да се възползва от тях при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя. Срок на договора – 1(една) година от датата на сключване на договора или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка –доставките да се извършват в максимален срок до 3(три) работни дени след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс в рамките на работното време, посочено от Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора.Място на изпълнение на доставките: административната сграда на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката и потребността й не изискват и не позволяват разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 147240 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2018г. на СИДП ДП гр. Шумен за и неговите териториални поделения по вид и прогнозна стойност в лв.без ДДС с обща стойност от 147240.00 лв. по т.2 от раздел "Доставки" от Приложение №1 към Заповед №467 от 19.12.2017г. изм. със Заповед №330 от 14.08.2018г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е съгласно указанията,обективирани в Заповед №467 от 19.12.2017г. изм. със Заповед №330 от 14.08.2018г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дн.срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор