Версия за печат

00833-2018-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер ВСС-10761 от дата 27.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Мирослава Чирпъкова - началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, България 1000, София, Тел.: 02 9304923, E-mail: m.chirpakova@vss.justice.bg, Факс: 02 9304923

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Разработване на Единна информационна система на съдилищата“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на договора е предвидено реализирането на следните дейности: Дейност 2 „Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“ и Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата“. ЕИСС трябва да поддържа минимум 10000 потребители

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид комплексния им характер следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за ограничаване на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на проекти (договори).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2729789.11 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП процедури. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, поради което приложима е някоя от процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог, състезателна процедура с договаряне или някоя от процедурите на договаряне, е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен прилагането на принципите за публичност и прозрачност и свободна конкуренция при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност и постигане на най-добри условия за възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гергана Найденова Мутафова

VIII.2) Длъжност

Член на ВСС и ръководител на проект, оправомощена с решение на Пленума на ВСС, протокол 35/02.11.2017г. ,т. 34.1.